خبر فوری-1

استاندارد BS7629 به عنوان استاندارد ملی و با شماره ۲۲۹۷۸ به تصویب رسید در تدوین این استاندارد آقای مهندس صالحیان به عنوان رئیس کمیسیون فنی خانم ها نسرین حیدری و فریماه حسینی به عنوان عضو کمیسیون فنی در تدوین این استاندارد مشارکت داشتند.