ساختمان کلی کابل های ابزار دقیق

ساختمان کلی کابل های ابزار دقی...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :30 فروردین 1400
ابزار دقیق

ساختمان کلی کابل های ابزار دقیق

کابل های ابزار دقیق

چیدمان این کابل ها باعث تمایز انها از دیگر کابل ها  شده لذا رشته سیم ها میتوانند بصورت زوجی به یکدیگر تابیده شوند نوع شیلددار این کابل می تواند زوجی یا کلی باشد ، شیلد زوجی باعث تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها میگردد و شیلد کلی قادر است آن را در برابر نویزهای خارجی محافظت نماید. نوع اسکرین دار این کابل نیز میتواند زوجی یا کلی باشد بطوریکه یک یا چند رشته سیم درین مسی قلع اندود شده بر روی هر زوج یا زوج های تابیده بکار می رود.

 

برای مشاهده توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید