کابل ساده زره دار(ارموردار) copy

کابل ساده زره دار(ارموردار) copy...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :۲۳ مرداد ۱۴۰۰

کابل ساده زره دار(ارموردار) copy

کابل مقاوم در برابر آنش