تاییدیه کابل مقاوم دربرابر آتش مطابق استاندارد BS 7629_1

تاییدیه کابل مقاوم دربرابر آت...
  • نام نویسنده :admin
  • تاریخ انتشار :4 تیر 1401
سیلیکون کابل یاقوت

تاییدیه کابل مقاوم دربرابر آتش مطابق استاندارد BS 7629_1

بخش سازمانی: مهندسی آتش
نام شرکت: سیلیکون کابل یاقوت البرز
محصول: کابل سیلیکونی 2، 3 و 4 رشته با سطح مقطع 1.5، 2.5 و 4 میلی متر مربع مقاوم در برابر آتش مدل SIL TS3با نام تجاری Silicone cable yaghout
گروه: کابل مقاوم در برابر آتش
تاریخ: 1402/03/22