Stretching-tension-machine

Stretching-tension-machine...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :28 تیر 1396

Stretching-tension-machine

دستگاه تنسایل کششی

دستگاه تنسایل کششی :
از آزمون اندازه گیری حداکثر تنش کششی در اثر کشیدن آزمونه در نقطه پارگی و نسبت افزایش طول آزمونه در نقطه پارگی بر طول اولیه آزمونه که معمولاً بر حسب درصد بیان می شود