آزمون تیغه ی فشار

آزمون تیغه ی فشار...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :4 خرداد 1398
آزمون تیغه ی فشار

آزمون تیغه ی فشار

آزمون تیغه ی فشار

آزمون تیغه ی فشار به منظور اندازه گیری پایداری حرارتی تحت فشار، طبق استاندارد UIC 895 انجام می پذیرد.