Halogen-Free

Halogen-Free...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :27 تیر 1396

Halogen-Free

دستگاه هالوژن فری

دستگاه هالوژن فری:
هدف از انجام آزمون هالوژن فری تشخیص میزان اسیدی بودن گازهای خارج شده هنگام سوختن کابل با اندازه گیری PH و رسانایی الکتریکی میباشد.