Device-Profile-projector

Device-Profile-projector...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :27 تیر 1396

Device-Profile-projector

دستگاه پروفایل پرژکتور

دستگاه پروفایل پرژکتور :
هدف از انجام آزمون :مشاهده سنتر بودن سیم و کابل و اندازه گیری ضخامت عایق و روکش و همینطور قطر کلی سیم و کابل مطابق با استاندارد ISIRI 5525-1-1, ISIRI 1926-2 می باشد.