آزمون کابل-های ولتاژ

آزمون کابل-های ولتاژ...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :27 تیر 1396
اسپارک تستر

آزمون کابل-های ولتاژ

آزمون کابل-های ولتاژ :

 

آزمون کابل-های ولتاژ مطابق با استاندارد ISIRI  1926-2 , ISIRI  1926-1

هدف از انجام این آزمون (های ولتاژ) : حصول اطمینان از عدم وجود نشتی و تحمل ولتاژ کاری کابل های ولتاژ با اعمال ولتاژ چند برابر در مدت زمان کوتاه تر به سیم و کابل مطابق با فرمول اراِئه شده در استاندارد می باشد .

سیم و کابل ها با توجه به سایز هادی و جنس عایق  و ادتیوهای مورد استفاده در فرمول عایق قابلیت تحمل ولتاژ خاصی را دارند که روی چاپ محصول قید می شود. در صورت استفاده سیم و کابل خارج از رنج  ولتاژ کاری  با عبور جریان بیش از حد مجازاز هادی باعث گرم شدن سیم ودر نهایت آسیب زدن به عایق شده و  می تواند زمینه ساز بروز آتش سوزی ویا نقص در فیوز ویا تاسیسات الکتریکی شود. همچنین در صورتی که سیم و کابل های مورد استفاده استاندارد نباشد می تواند به دلیل پاس نکردن آزمون های مربوطه دستخوش تغییرات و خطرات مذکور شود . درنتیجه تست اسپارک و یا تست های ولتاژ اهمیت بسزایی در تولید و انتخاب سیم وکابل مناسب دارد.