Halogen-Free

Halogen-Free...
  • نام نویسنده :خانم مهندس فتح خانی
  • تاریخ انتشار :۳۰ تیر ۱۳۹۶

Halogen-Free

دستگاه هالوژن فری

دستگاه هالوژن فری:
هدف از انجام آزمون هالوژن فری تشخیص میزان اسیدی بودن گازهای خارج شده هنگام سوختن کابل با اندازه گیری PH و رسانایی الکتریکی میباشد.