آزمون ضربه در دمای پایین

آزمون ضربه در دمای پایین...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :24 اردیبهشت 1398
آزمون ضربه در دمای پایین

آزمون ضربه در دمای پایین

آزمون ضربه در دمای پایین

هدف از انجام این آزمون بررسی رفتار مکانیکی عایق و روکش سیم و کابل در دمای پایین مطابق استاندارد ISIRI 5525-506 می باشد.