آزمون اندازه گیری PH

آزمون اندازه گیری PH...
  • نام نویسنده :خانم مهندس فتح خانی
  • تاریخ انتشار :۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
آزمون اندازه گیری PH

آزمون اندازه گیری PH

آزمون اندازه گیری PH

از دستگاهی به نام اسید سنج یا PH متر به منظور اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن مایعات به استفاده می شود.