آزمون اندازه گیری PH

آزمون اندازه گیری PH...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :25 اردیبهشت 1398
آزمون اندازه گیری PH

آزمون اندازه گیری PH

آزمون اندازه گیری PH

از دستگاهی به نام اسید سنج یا PH متر به منظور اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن مایعات به استفاده می شود.