آزمون تیغه ی فشار

آزمون تیغه ی فشار...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :۴ خرداد ۱۳۹۸

آزمون تیغه ی فشار

آزمون تیغه ی فشار

این تجهیز به منظور اندازه گیری پایداری حرارتی تحت فشار، طبق استاندارد UIC 895 انجام می پذیرد.