آزمون گرمایشی ( کهنگی سیم و کابل در برابر دما)

آزمون گرمایشی ( کهنگی سیم و کاب...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :18 اردیبهشت 1398

آزمون گرمایشی ( کهنگی سیم و کابل در برابر دما)

آزمون گرمایشی ( کهنگی سیم و کابل در برابر دما)

هدف از انجام  آزمون گرمایشی مشاهده عملکرد محصول پس از گذشت زمان در شرایط دمایی خاص و ثبت استقامت و ازدیاد طول سیم و کابل بعد از اعمال حرارت به عایق و روکش سیم و کابل مطابق با استاندارد مربوطه میباشد.

یکی از اصول مهم در انتخاب سیم و کابل در نظر گرفتن خاصیت مقاوم در برابر گرمایش و طول عمر سیم و کابل می باشد.