آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

   آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت در سه سال گذشته


 

 

حضور شرکت سیلیکون کابل یاقوت البرز در نمایشگاه صنعت برق سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷  و ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ باعث آشنایی و اعتماد بیشتر مصرف کنندگان صنعت سیم و کابل نسوز سیلیکونی نسبت به تولیدات شرکت ، توان تولید و سطح کیفیت محصولات تولیدی گردید و موجب ایجاد دلگرمی برای شرکت ما جهت حضور مستمر در کنار شما عزیزان گشته است.سال ۱۳۹۸ که سال جهش تولید نامیده شد ما را بر این داشت که با انگیزه ی بیشتر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و با معرفی محصولات جدید و همینطور ارتقاء سطح کیفی محصولات در نمایشگاه صنعت برق سال ۱۳۹۸ حضور به عمل آوردیم و تازه ترین دستاوردهای این شرکت را به منصه ٔ ظهور رساندیم.

ما امیدواریم بتوانیم با حمایت دولت عزیز و همینطور پشتیبانی شما مصرف کنندگان و پیمانکاران گرانقدر سهمی از به خود کفایی رساندن کشورمان و عدم وابستگی به سایر کشور ها را از منظر سیم و کابل های نسوز سیلیکونی داشته باشیم.


آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1398

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1397

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1396