آرشیو نمایشگاهی شرکت کابل یاقوت

   آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت در سه سال گذشته

   

حضور شرکت سیلیکون کابل یاقوت البرز در نمایشگاه صنعت برق سال 1396 و 1397  و 1398و 1399 باعث آشنایی و اعتماد بیشتر مصرف کنندگان صنعت سیم و کابل نسوز سیلیکونی نسبت به تولیدات شرکت ، توان تولید و سطح کیفیت محصولات تولیدی گردید و موجب ایجاد دلگرمی برای شرکت ما جهت حضور مستمر در کنار شما عزیزان گشته است.سال 1398 که سال جهش تولید نامیده شد ما را بر این داشت که با انگیزه ی بیشتر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و با معرفی محصولات جدید و همینطور ارتقاء سطح کیفی محصولات در نمایشگاه صنعت برق سال 1398 حضور به عمل آوردیم و تازه ترین دستاوردهای این شرکت را به منصه ٔ ظهور رساندیم.

ما امیدواریم بتوانیم با حمایت دولت عزیز و همینطور پشتیبانی شما مصرف کنندگان و پیمانکاران گرانقدر سهمی از به خود کفایی رساندن کشورمان و عدم وابستگی به سایر کشور ها را از منظر سیم و کابل های نسوز سیلیکونی داشته باشیم.

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1398

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1397

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1396