ساختمان کلی کابل های ابزار دقیق

محصولات : ساختمان کلی کابل های ابزار دقیق

ابزار دقیق

ساختمان کلی کابل های ابزار دقیق

کابل های ابزار دقیق

چیدمان این کابل ها باعث تمایز انها از دیگر کابل ها  شده لذا رشته سیم ها میتوانند بصورت زوجی به یکدیگر تابیده شوند نوع شیلددار این کابل می تواند زوجی یا کلی باشد ، شیلد زوجی باعث تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها میگردد و شیلد کلی قادر است آن را در برابر نویزهای خارجی محافظت نماید. نوع اسکرین دار این کابل نیز میتواند زوجی یا کلی باشد بطوریکه یک یا چند رشته سیم درین مسی قلع اندود شده بر روی هر زوج یا زوج های تابیده بکار می رود.

 

برای مشاهده توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید