گواهینامه آزمایشگاه سیم و کابل مرجع 17025 ISO/IEC
گواهی ها

گواهینامه آزمایشگاه مرجع 17025 ISO/IEC

آزمایشگاه اکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی که مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات طبق استانداردهای مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که

مشاهده