استاندارد bs 7629-1

استاندارد BS7629

استاندارد BS7629 به عنوان استاندارد ملی و با شماره ۲۲۹۷۸ به تصویب رسید در تدوین این استاندارد آقای مهندس صالحیان به عنوان رئیس کمیسیون فنی

مشاهده

گواهی نامه آزمایشگاه مرجع (۱۷۰۲۵)

آزمایشگاه اکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی که مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات طبق استانداردهای مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که

مشاهده