استاندارد BS7629

استاندارد BS7629...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :23 آذر 1400
استاندارد bs 7629-1

استاندارد BS7629

استاندارد BS7629 به عنوان استاندارد ملی و با شماره ۲۲۹۷۸ به تصویب رسید در تدوین این استاندارد آقای مهندس صالحیان به عنوان رئیس کمیسیون فنی خانم ها نسرین حیدری و فریماه حسینی به عنوان عضو کمیسیون فنی در تدوین این استاندارد مشارکت داشتند.