تماس با مدیریت عامل

تماس با مدیریت عامل...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :1 مرداد 1396
مهندس یاقوت صالحیان مدیرعامل سیلیکون کابل یاقوت

تماس با مدیریت عامل

مدیریت عامل شرکت سیلیکون کابل یاقوت : آقای مهندس یاقوت صالحیان

تلفن : 13 الی  34717712-026

داخلی :103