آزمون تنسایل کششی

آزمون تنسایل کششی...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :28 تیر 1396
دستگاه تنسایل کششی

آزمون تنسایل کششی

آزمون تنسایل کششی

آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی مطابق با استاندارد ISIRI 1926-1 , ISIRI 5525-1-1

هدف از آزمون (استقامت کششی) :

اندازه گیری حداکثر تنش کششی در اثر کشیدن آزمونه در نقطه پارگی و نسبت افزایش طول آزمونه در نقطه پارگی بر طول اولیه آزمونه که معمولاً بر حسب درصد بیان می شود است.

خواص مکانیکی عایق از جمله تنسایل  ( نیروی کششی در نقطه پارگی) و ازدیاد طول (نسبت افزایش طول  ثانویه به طول اولیه در نقطه پارگی)  از مواردی است که در استاندارد های متفاوت سیم و کابل به آن اشاره شده و در بکار گیری آن در محصولات تأکید گردیده است.هر اندازه میزان تنسایل و ازدیاد طول سیم و کابل مورد استفاده بالاتر باشد انعطاف آن بیشتر است.