آزمون حمام روغن-سیم و کابل

آزمون حمام روغن-سیم و کابل...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :27 آذر 1398
آزمون حمام روغن-سیم و کابل

آزمون حمام روغن-سیم و کابل

هدف از استفاده از این تجهیز (حمام روغن-سیم وکابل) انجام آزمون کهنگی سیم و کابل در انواع سیالات در دمای بالا و زمان تعیین شده در استانداردهای مربوطه می باشد.