چمبر دما و رطوب-سیم و کابل

چمبر دما و رطوب-سیم و کابل...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :۲ دی ۱۳۹۸
چمبر دما و رطوب-سیم کابل

چمبر دما و رطوب-سیم و کابل

هدف از استفاده از چمبر دما و رطوب-سیم و کابل یا همان دستگاه شبیه سازی شرایط محیطی ، آماده سازی نمونه سیم و کابل تحت شرایط تعیین شده در استانداردهای مربوطه می باشد.