آزمون خمش در دمای پایین

آزمون خمش در دمای پایین...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :28 اردیبهشت 1398
آزمون خمش در دمای پایین

آزمون خمش در دمای پایین

آزمون خمش در دمای پایین

هدف از انجام این آزمون بررسی رفتار مکانیکی و اندازه گیری خمش عایق و روکش کابل های اکسترود شده در دمای پایین می باشدکه طبق استانداردISIRI 5525-504
می باشد.