آزمون خمش در دمای پایین

آزمون خمش در دمای پایین...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آزمون خمش در دمای پایین

آزمون خمش در دمای پایین

آزمون خمش در دمای پایین

هدف از انجام این آزمون بررسی رفتار مکانیکی و اندازه گیری خمش عایق و روکش کابل های اکسترود شده در دمای پایین می باشدکه طبق استانداردISIRI 5525-504
می باشد.