آزمون HOT SET

آزمون HOT SET...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :31 اردیبهشت 1398

آزمون HOT SET

آزمون HOT SET

هدف از انجام این آزمون ( آزمون HOT SET) اندازه گیری ازدیاد طول عایق و روکش کابل ها بر اثر یک کهنگی تسریعی می باشد که طبق استاندارد ISIRI 5525-507 اندازه گیری می شود.