آزمون مقاومت عایقی

آزمون مقاومت عایقی...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :30 اردیبهشت 1398

آزمون مقاومت عایقی

آزمون مقاومت عایقی

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری مقاومت عایقی کابل در برابر عبور جریان و تحمل ولتاژ کاری بر اساس استاندارد IEC 60092-350 & IEC 60092-351 می باشد .