اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیم...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :26 اردیبهشت 1398
اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری با دقت 0.001 گرم

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری دانسیته یا وزن مخصوص هر قطعه می باشد که طبق استاندارد ASTM D 1622-03 اندازه گیری می شود.