اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیم...
  • نام نویسنده :خانم مهندس فتح خانی
  • تاریخ انتشار :۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری با دقت 0.001 گرم

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری دانسیته یا وزن مخصوص هر قطعه می باشد که طبق استاندارد ASTM D 1622-03 اندازه گیری می شود.