آزمون Low Smoke سیم و کابل

آزمون Low Smoke سیم و کابل...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :29 اردیبهشت 1398
Test-Low-Smoke-Wire-and-Cable

آزمون Low Smoke سیم و کابل

آزمون Low Smoke سیم و کابل مطابق با استاندارد 61034-1-2 IEC

هدف از انجام این آزمون ارزیابی چگالی دود حاصل از سوختن نمونه سیم و یا کابل در اتاقک دود با استفاده از اندازه گیری میزان نور عبوری از میان دود تولید شده می باشد. Low Smoke بودن برای کابل ها از جمله موارد ایمنی در برابر آتش می باشد. اندازه گیری چگالی دود ، یک جنبه مهم در ارزیابی عملکرد سوخت سیم و کابل ها می باشد که به خارج کردن اضطراری افراد و قابلیت دسترسی برای مهار آتش مرتبط می شود.