واحد فروش

واحد فروش...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :27 آبان 1400

واحد فروش

بیرامی

مدیر فروش

خانم مهندس بیرامی

شماره تماس : 09120535246

کارشناس فروش

خانم مهندس کریمی

شماره تماس : 09120535242

کارشناس فروش

خانم مهندس صادقی

شماره تماس : 09120535247

op

کارشناس فروش وایرشمع

خانم مهندس کریمی

شماره تماس : 09120535289

خانم بیگی

کارشناس فروش

خانم مهندس بیگی

شماره تماس : 09120535245